Οργάνωση – Διοίκηση

Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)  που η θητεία του είναι τριετής.Τα Διοικητικο Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά  (7) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και δύο  (2) μέλη.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί όργανο διοίκησης και διαχείρισης του Συνδέσμου που αντιπροσωπεύει και υπόκειται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του στον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
ΝΔ 4089/1960 Αρθρο :10 Εποπτεία Σωματείων.